PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

e-mail: tomas.jahelka(at)truni.sk
konzultačné hodiny: streda 11:00 - 12:30

Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave) je odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracoval v štátnej správe, ako redaktor v Slovenskom rozhlase, v sociálnej oblasti s ľuďmi bez domova, aj v súkromnej sfére. V rokoch 1998 - 2003 vyštudoval evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 2003 - 2008 politológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2009 - 2014). Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2011.

Vedeckovýskumná činnosť:

Tomáš Jahelka sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá problematikou dejín slovenského a českého politického a filozofického myslenia, politickými osobnosťami, politickou filozofiou a československými politickými dejinami.

Vedecké granty:

Filozofie přítomnosti (1/2013 - 12/2013), projekt Masarykovej univerzity MUNI/A/0795/2012, spoluriešiteľ

Proměny a konstanty soudobé filozofie (1/2014 - 12/2014), projekt Masarykovej univerzity MUNI/A/0803/2013, spoluriešiteľ

Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku (2014 - 2016), VEGA č. 1/0091/14, spoluriešiteľ

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018 - 2021), VEGA č. 1/0131/18, spoluriešiteľ

Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov (2020 - 2022), KEGA č. 016TTU-4/2020, vedúci grantu

publikačná činnosť

Predmety:
Bc. stupeň
Ľudské a občianske práva
Teória politických strán
Verejná správa
Politická geografia I.
Slovenské politické myslenie
Seminár k bakalárskej práci I.
Seminár k bakalárskej práci II.
Mgr. stupeň
Politická a sociálna filozofia
Diplomový seminár I.
Diplomový seminár II.
Diplomový seminár III.
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.
voliteľné predmety
Politická geografia II.
Politické myslenie T. G. Masaryka