PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

e-mail: tomas.jahelka(at)truni.sk
konzultačné hodiny: utorok 12:00 - 13:50

Tomáš Jahelka sa narodil 5. augusta 1980 v Bratislave. Pracoval ako stredoškolský učiteľ, v štátnej správe, ako redaktor v Slovenskom rozhlase a v sociálnej oblasti s ľuďmi bez domova. V rokoch 1998-2003 vyštudoval evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 2003-2008 politológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. Počas doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v rokoch 2009-2014 sa pod vedením prof. Jana Zouhara venoval osobnosti T. G. Masaryka. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2011.
profil v IS Masarykovej u niverzity

www.cominerva.com

Predmety:
Bc. stupeň
Ľudské a občianske práva
Teória politických strán
Verejná správa
Politická geografia I.
Slovenské politické myslenie
Seminár k bakalárskej práci I.
Seminár k bakalárskej práci II.
Mgr. stupeň
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st. I.
Diplomový seminár I.
Diplomový seminár II.

Diplomový seminár III.
voliteľné predmety
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st. II.
Politická geografia II.
Politické myslenie T. G. Masaryka