Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium na našu katedru prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je preukázať sa najneskôr v deň zápisu maturitným vysvedčením.

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia prebieha v súčasnosti takisto bez prijímacích skúšok. Prihlásiť sa môžu absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom odbore politológia a v príbuzných študijných odboroch: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, história, sociológia, filozofia, verejná politika, verejná správa, bezpečnostné štúdiá a pod.

Pre podrobnejšie informácie ohľadom podania prihlášky pozrite stránky f akulty.