Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium na našu katedru prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok a to formou výberového konania na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia:

  • v bakalárskom študijnom programe na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Upredňostňujú sa absolventi gymnázií s prihliadnutím na predmety Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis a Občianska náuka
  • v magisterskom študijnom programe na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného odboru Politológia a príbuzných odborov s prihliadnutím na výsledky štátnej bakalárskej skúšky.

Pre podrobnejšie informácie ohľadom prijímacieho konania pozrite stránky fakulty.