Informácie o nás

Politológia na Trnavskej univerzite bola v roku 1992 druhým miestom na Slovensku (po Filozofickej fakulte UK), kde sa začal tento odbor po Novembri 1989 vyučovať.

Cieľom našej katedry je vzdelávanie sprostredkujúce kritické porozumenie komplexnému predmetu politiky, jej procesov, inštitúcií a dôležitých spoločenských problémov. Okrem profilových predmetov pokrývajúcich základ požadovaných vedomostí v oblasti medzinárodných vzťahov, dejín diplomacie, politických dejín, dejín politického myslenia, teórie politiky, komparatívnej politológie, sociálnej politiky, verejnej správy, volebných a straníckych systémov a ďalších politologických predmetov, je na našej katedre venovaná zvláštna pozornosť politickej filozofii, problematike moderných ideológií a tiež vedomostným základom z oblasti politickej a filozofickej antropológie.

V doterajšom pôsobení v oblasti publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti sa katedra venovala najmä aktuálnym otázkam demokratickej transformácie, aktuálnym problémom vzťahu etiky a politiky, otázkam vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou, problematike vývoja slovenského politického myslenia a dejinám Slovenska a problematike európskej integrácie.

Profil a uplatnenie absolventov

Štúdium politológie na našej katedre rozširuje a prehlbuje znalosti najmä v oblasti teórie politiky, dejín politického myslenia, teórie demokracie, komparatívnej politológie, medzinárodných vzťahov a diplomacie, histórie a politickej filozofie.

Cieľom zamestnancov katedry je výchova absolventa, ktorý sa vyznačuje komplexným a kritickým porozumením politickému rozmeru ľudskej činnosti a poznávania. Usilujeme o to, aby si absolvent osvojil potrebné množstvo intelektuálnych zručností, ktoré mu umožnia správne porozumieť a správne reagovať na nové a meniace sa problémy a výzvy tak v oblasti vedeckého bádania o politike, ako aj praktickej politickej činnosti. Takto vybavený absolvent by mal byť schopný uplatniť sa v širšej škále povolaní obsahujúcich aktivity osobnej komunikácie, analytického myslenia, tvorby stratégií, presviedčania a mienkotvorby.

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v štátnej správe a samospráve, žurnalistike, ako vedeckí pracovníci a v súkromnom sektore. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môžu pôsobiť ako učitelia na stredných školách.