Informácie o nás

Politológia na Trnavskej univerzite bola v roku 1992 druhým miestom na Slovensku (po Filozofickej fakulte UK), kde sa začal tento odbor po roku 1989 vyučovať.

Cieľom našej katedry je vzdelávanie sprostredkujúce kritické porozumenie komplexnému predmetu politiky, jej procesov, inštitúcií a dôležitých spoločenských problémov. Okrem profilových predmetov pokrývajúcich základ požadovaných vedomostí v oblasti medzinárodných vzťahov, dejín diplomacie, politických dejín, dejín politického myslenia, teórie politiky, komparatívnej politológie, sociálnej politiky, verejnej správy, volebných a straníckych systémov a ďalších politologických predmetov, je na našej katedre venovaná zvláštna pozornosť politickej filozofii, problematike moderných ideológií a tiež vedomostným základom z oblasti politickej a filozofickej antropológie.

V doterajšom pôsobení v oblasti publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti sa katedra venovala najmä aktuálnym otázkam demokratickej transformácie, aktuálnym problémom vzťahu etiky a politiky, otázkam vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou, problematike vývoja slovenského politického myslenia a dejinám Slovenska a problematike európskej integrácie.

Pracovníci Katedry politológie spolupracovali na riešení množstva grantov, z ktorých vyberáme:

  • KEGA č. 3/3196/05 Aktuálne problémy politickej vedy; doba riešenia 2005-2007;
  • Demokracia ako priestor k zodpovednému prístupu mladej generácie, doba riešenia 2006-2009 projekt realizovaný s finančnou podporou Nadácie  Slovenskej sporiteľne a mesta Trnava;
  • VEGA č. 1/0267/10, Analýza totalitarizmu, jeho pôvod a riziká návratu; doba riešenia 2010-2011;
  • V roku 2014-2016 bol úspešne ukončený projekt VEGA č. 1/0091/14 Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku;
  • Od roku 2018 zamestnanci katedry riešia projekt VEGA č. 1/0131/18: Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe.

Profil a uplatnenie absolventov

Štúdium politológie na našej katedre rozširuje a prehlbuje znalosti najmä v oblasti teórie politiky, dejín politického myslenia, teórie demokracie, komparatívnej politológie, medzinárodných vzťahov a diplomacie, histórie a politickej filozofie.

Doteraz štúdium u nás absolvovalo viac ako 400 študentov a študentiek. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú v štátnej správe (ministerstvá, štátne agentúry), v samospráve, v bankovom sektore, v akademickej a mediálnej sfére a v neposlednom rade v súkromnom sektore. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môžu pôsobiť aj ako učitelia na stredných školách.