Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

e-mail: marcel.martinkovic(at)truni.sk
konzultačné hodiny: streda 16:20 - 17:20, štvrtok 14:15 - 15:15

Marcel Martinkovič (1977) v roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave v odbore politológia. V rokoch 2003 - 2007 študoval v dennej forme doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku nacionalizmu v kontexte dejín slovenského politického myslenia. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2005 a od roku 2013 zastáva funkciu vedúceho katedry.

Vedeckovýskumná činnosť:

Marcel Martinkovič sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá problematikou dejín politického a filozofického myslenia, komparatívnou politológiou s koncentráciou na otázky vzťahov volebných a straníckych systémov, analýzou strán, politickou teóriou so zameraním na problematiku teórie demokracie a fenoménom nacionalizmu.

Predmety:
Bc. stupeň

Úvod do štúdia politológie I.
Úvod do štúdia politológie II.
Dejiny politického myslenia I.
Dejiny politického myslenia II.
Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
Úvod do teórie demokracie
Mgr. stupeň

Teórie demokracie I.
Teórie demokracie II.

voliteľné predmety
Analýza aktuálnych politických problémov I.
Analýza aktuálnych politických problémov II.
Vedecko-odborné podujatie

Výber z publikačnej činnosti:

MARTINKOVIČ, M.: Hľadanie zmyslu (F. Novosád (ed.)). In: Filozofia 59, 2004, č.5, s. 379 – 382. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In: Filozofia 59, 2004, č. 10, s. 766 –782. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In: Filozofia 60, 2005, č. 10, s. 804 – 818. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Politická filozofia - východisko z krízy modernej demokracie. In: Rub a líce demokracie. Trnava: Zborník Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2006, s. 100 –116. ISBN 80-8082-106-2

MARTINKOVIČ, M.: Idea vlastenectva verzus národná individuálnosť v provládnom politickom prístupe. In: Filozofia 61, 2006, č. 10, s. 838  – 858. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Politický realizmus v myslení Novej školy. In: Filozofia 62, 2007, č. 10, s. 911 – 920. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Platónska idea spravodlivosti ako etická paradigma. In: Etika a politika. Trnava: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2007, s. 156  – 181. ISBN 978-80-8082-157-9.

MARTINKOVIČ, M.: Význam a štatút politickej vedy. In: Politická filozofia a politická veda. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, s. 9  – 38. ISBN 978-80-8082-165-4.

MARTINKOVIČ, M.: Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. In: Filozofia 63, 2008, č. 10, s. 838 – 858. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. In: Filozofia 64, 2009, č. 10, s. 971 – 983. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In: Filozofia 65, 2010, č. 10, s. 990 – 1003. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Slovanstvo ako kultúrno-politický fenomén v slovenskom myslení 19. storočia.  In: Acta Moralia Tyrnaviensia IV. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 27 – 42. ISBN 978-80-8082-430-3.

MARTINKOVIČ, M.: Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In: MARTINKOVIČ, Marcel (Ed.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 156 – 245.  ISBN 978-83-7490-430-8. (4,5 AH)

MARTINKOVIČ, M.: Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. In: Filozofia 66, 2011, č. 10, s. 1013 – 1023. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín / Marcel Martinkovič; [rec. Milan Hamada, Tibor Pichler, Karol Kollár]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. 222 s., [10 AH]. - ISBN 978-80-970494-7-8.

MARTINKOVIČ, M.: Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského : analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín.
In: Forum Historiae. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 76  – 94.

MARTINKOVIČ, M.: Význam občianskej odvahy a mravnej autonómie v procese formovania demokratickej spoločnosti.
In: V službe kultúrnosti a humanity. – Bratislava : Communio Minerva, Faber, 2014. - ISBN 978-80-89019-26-7. - s. 21– 31.

MARTINKOVIČ, M.: Kvalita politického procesu a jeho vzťah k legitimite liberálnych demokracií.
In: Demokracie jako hodnota a problém II. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494-048-4. - s. 219  – 233 [1,5 AH].

MARTINKOVIČ, M.: Milan Hamada: Kritické komentáre I. - IV. / Marcel Martinkovič.
In: Filozofia 69, 2014, č.7, s. 632 – 634. ISSN 0046 - 385 X

MARTINKOVIČ, M.: Význam idey spravodlivosti v kontexte rizík oligarchizácie liberálno-demokratických zriadení. In: Acta Moralia Tyrnaviensia V. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - ISBN 978-83-7490-781-1. - s. 150 –163.

MARTINKOVIČ, M.: Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra. In: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 100 – 114. - ISBN 978-80-224-1454-8

MARTINKOVIČ, M.: Kontinuita a ruptúrovitosť v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. In: Slovenská literatúra. Roč. 62, č. 3, 2015, s. 212 –  230. - ISSN 0037-6973

MARTINKOVIČ, M.: Štúrov panslavizmus v kontexte súčasných politických rizík. In: Křesťanská revue. Roč. 82, č. 4, 2015, s. 37 –  41. - ISSN 0023-4613

MARTINKOVIČ, M.: The Power of Culture and the Barbarism of Power. In: Cultural Variances by Milan Hamada/ Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 31 – 48. - ISBN 978-80-7465-147-2

MARTINKOVIČ, M.: Slovanská utópia? : posledná vízia Ľudovíta Štúra. In: Historická revue. Roč. 26, č. 10, 2015, s. 42 – 46. - ISSN 1335-6550

MARTINKOVIČ, M.: Imigrácia ako zrkadlo kvality štátu a hodnôt. In: Křesťanská revue. Roč. 82, č. 6, 2015, s. 18 – 21. - ISSN 0023-4613

MARTINKOVIČ, M.: Štúr, mýty a realita. (Recenzia na Štúr / József Demmel. - Bratislava : Kalligram, 2015). In: Týždeň. Roč. 12, č. 47, 2015, s. 47. - ISSN 1336-5932.

MARTINKOVIČ, M.: Dva koncepty Slovanstva v myslení Ľudovíta Štúra. In: Ľudovít Štúr a štúrovci. - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2015, s. 59 – 64. - ISBN 978-80-971670-8-0

MARTINKOVIČ, M.: Slovanstvo v kontexte civilizačnej dilemy v myslení Ľ. Štúra. In: Štúr a slovanstvo. - Nitra : Nitrava, Občianske združenie Slavica, 2016. - ISBN 978-80-971290-7-1. - s. 5-22.

MARTINKOVIČ, M.: Moral Aspects of Politics and their Relation to the Legitimacy of Liberal Democracies. In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - s. 39-62 [1,5 AH].. - Spôsob prístupu: https://ukftp.truni.sk/epc/13061.pdf