prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

e-mail: milan.katuninec(at)truni.sk
konzultačné hodiny: utorok 08:40 - 09:30

Milan Katuninec (1960) pôsobí na Katedre politológie Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1998. V rokoch 2007 - 2011 bol prorektorom pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj a edičnú činnosť, v rokoch 2011 - 2015 prorektorom pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu a v rokoch 2016 - 2018 bol dekanom Filozofickej fakulty. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave za docenta v odbore história. V roku 2011 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenské dejiny.

Vedeckovýskumná činnosť:

Milan Katuninec sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá politickým systémom a politickým vývojom na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku, politickými osobnosťami, sociálnou politikou a vývojom odborového hnutia v členských krajinách Európskej únie, vzťahom medzi politikou a etikou, totalitnými ideológiami a režimami.

Vedecké granty:

Zamestnanecké a odborové hnutie v Európe (1998-2000, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (finančne podporený Svetovou konfederáciou práce a Nadáciou Konrada Adenauera).

Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2001, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (finančne podporený Združením kresťanských robotníkov a zamestnancov).

Politické dejiny Nemecka (1971-1990), (2001, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Slovenská katolícka akadémia pri Spolku sv. Vojtecha (2003, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Dejiny Spolku svätého Vojtecha (2004, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2005-2006, samostatný riešiteľ). KEGA č. 3/3197/05.

Demokracia ako priestor k zodpovednému prístupu mladej generácie k politickému životu na Slovensku ( 2006-2009), vedúci riešiteľ projektu realizovaného s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne.

Analýza totalitarizmu, jeho pôvod a riziká návratu (2010-2012, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0267/10.

Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku (2014-2016, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0091/14.

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018-2021, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0131/18.

Predmety:
Bc. stupeň

  • Politické dejiny Slovenska I.
  • Politické dejiny Slovenska II.
  • Novoveké a moderné európske dejiny
  • Totalitné ideológie I.
  • Totalitné ideológie II.


Mgr. stupeň

  • Sociálna politika
  • Politická etika


voliteľné predmety

  • Politický systém v Nemecku, v Rakúsku a ich vývoj
  • Slovensko a Stredná Európa v 20. storočí (angl.)

 

Výber z publikačnej činnosti:

Vplyv kresťanských politikov a sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie v začiatkoch povojnového integračného procesu v západnej Európe / Milan Katuninec.
In: Dejinné premeny 20. storočia. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1504-0. - S. 335-349.

A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity / Milan Katuninec.
In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - S. 9-37 [2,2 AH].

Význam odpustenia pre praktickú politiku / Milan Katuninec.
In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 50-58.

Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii / Milan Katuninec.
In: Forum Historiae. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 69-89.

Spolupráca slovenských a rakúskych kresťanských odborových organizácií / Milan Katuninec.
In: Na sútoku riek. - Bratislava : Štátny archív, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 159-177.

Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie / Milan Katuninec.
In: Slovenský štát 1939-1945. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 125-136.

Andrej Hlinka a Spolok Svätého Vojtecha / Milan Katuninec.
In: Litteris ac moribus imbutus. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 517-551

Zlyhania a nádeje demokracie v Európe / Milan Katuninec ; [recenz. M. Manák, M. Martinkovič, P. Krištof]. - [1. vyd.]. - Kraków ; Trnava : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. - 230 s. - ISBN 978-83-7490-435-3.

Fašizmus, národný socializmus a komunizmus : k ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu / Milan Katuninec. - 2. uprav. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. - 449 s. - ISBN 978-80-224-1125-7.

Spolková republika Nemecko [online dokument] : (politický systém a politický vývoj) : vysokoškolský učebný text / Milan Katuninec ; [recenzenti Marcel Martinkovič, Marián Manák]. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. - 102 s. - ISBN 978-80-8082-272-9. - Popis urobený: 20.11.2009. - Spôsob prístupu: https://fff.truni.sk/index.php?bookId=100&type=ebook