prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

e-mail: milan.katuninec(at)truni.sk
konzultačné hodiny: utorok 9:20 - 10:20

Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (1960) absolvoval v rokoch 1990 až 1995 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (odbor žurnalistika), v rokoch 1995 až 1998 postgraduálne štúdium na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a v rokoch 1998 až 1999 v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied vo vednom odbore slovenské dejiny. Od roku 1998 pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáša a publikuje o politických dejinách Slovenska, sociálnej politike, totalitných ideológiách a režimoch a vzťahu medzi etikou a politikou. V rokoch 2016-2018 bol dekanom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Predmety:
Bc. stupeň

Politické dejiny Slovenska
Mgr. stupeň
--
voliteľné predmety
--

Výber z publikačnej činnosti:

Vplyv kresťanských politikov a sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie v začiatkoch povojnového integračného procesu v západnej Európe / Milan Katuninec.
In: Dejinné premeny 20. storočia. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1504-0. - S. 335-349.

A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity / Milan Katuninec.
In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - S. 9-37 [2,2 AH].

Význam odpustenia pre praktickú politiku / Milan Katuninec.
In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 50-58.

Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii / Milan Katuninec.
In: Forum Historiae. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 69-89.

Spolupráca slovenských a rakúskych kresťanských odborových organizácií / Milan Katuninec.
In: Na sútoku riek. - Bratislava : Štátny archív, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 159-177.

Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie / Milan Katuninec.
In: Slovenský štát 1939-1945. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 125-136.

Andrej Hlinka a Spolok Svätého Vojtecha / Milan Katuninec.
In: Litteris ac moribus imbutus. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 517-551

Zlyhania a nádeje demokracie v Európe / Milan Katuninec ; [recenz. M. Manák, M. Martinkovič, P. Krištof]. - [1. vyd.]. - Kraków ; Trnava : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. - 230 s. - ISBN 978-83-7490-435-3.

Fašizmus, národný socializmus a komunizmus : k ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu / Milan Katuninec. - 2. uprav. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. - 449 s. - ISBN 978-80-224-1125-7.

Spolková republika Nemecko [online dokument] : (politický systém a politický vývoj) : vysokoškolský učebný text / Milan Katuninec ; [recenzenti Marcel Martinkovič, Marián Manák]. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. - 102 s. - ISBN 978-80-8082-272-9. - Popis urobený: 20.11.2009. - Spôsob prístupu: https://fff.truni.sk/index.php?bookId=100&type=ebook