Témy záverečných prác

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

 1. Slovenská otázka v prvej Československej republike
 2. Politický vývoj v Nemecku 2005-2018
 3. Politický systém v Rakúsku 2006-2018

prof. Uroš Pinterič, PhD.

 1. Local development in Slovakia
 2. Local development in Slovenia
 3. Political culture and nationalism
 4. Ideology of human rights
 5. Police state in modern democracies
 6. Redefinition of democracy
 7. Other topic based on the agreement with individual student

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

 1. Dekáda Európskej únie s Lisabonskou zmluvou a možnosti jej ďalšieho vývoja
 2. Zmeny v systéme fungovania Európskeho parlamentu od roku 1979 a perspektívy jeho ďalšieho vývoja
 3. Zmeny v systéme fungovania Európskej komisie od roku 1991 a perspektívy jej ďalšieho vývoja
 4. Občianska spoločnosť na Slovensku po roku 1989
 5. Referendum v podmienkach Slovenska po roku 1993

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

 1. Masarykova kritika marxizmu
 2. Vzťah štátu a náboženstva u T. G. Masaryka
 3. „Klérofašizmus“ – rozbor pojmu
 4. Spor o Pittsburskú dohodu
 5. Slovenský národný socializmus a nemecký národný socializmus
 6. HSĽS a KSČ – paralely v metódach výkonu politickej moci
 7. Vzťah cirkví a štátu na Slovensku v súčasnosti

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

 1. Vybrané problémy Kolárovho, Štúrovho a Záborského politického myslenia
 2. Vybrané problémy politických ideológií
 3. Význam a perspektívy demokratizácie
 4. Vybrané problémy politickej transformácie
 5. Vybrané témy nacionalizmu v slovenskom politickom myslení
 6. Voľná téma podľa vzájomného dohovoru

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

 1. Vybrané problémy modernej demokracie (v kontexte krízy legitimity demokratických režimov, sociálneho štátu, vzostupu nacionalistických, extrémistických a antisystémových strán, otázky univerzality liberálno-demokratického režimu, významu občianskej spoločnosti etc.)
 2. Problematika tranzitológie vybraných krajín
 3. Komparácia vybraných volebných a straníckych systémov, parlamentných a prezidentských zriadení
 4. Vybrané problémy slovenského politického myslenia 19. storočia
 5. Politicko-filozofické základy a vývoj slovenského nacionalizmu