Magisterský študijný program

Absolvent magisterského stupňa štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti európskej integrácie a problematiky európskych inštitúcií, teórie politiky, teórie demokracie, analýzy politických javov, bezpečnostnej politiky, sociálnej politiky a štátneho práva. Uplatňuje sa v štátnej správe a samospráve, v žurnalistike a médiách, politických organizáciách, organizáciách tretieho sektora a v súkromnej sfére.

Štúdium trvá v štandartnej dĺžke v dennej forme 2 roky a je ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou.