Magisterský študijný program

Absolvent magisterského stupňa štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti európskej integrácie a problematiky európskych inštitúcií, teórie politiky, teórie demokracie, analýzy politických javov, bezpečnostnej politiky, sociálnej politiky a štátneho práva. Uplatňuje sa v štátnej správe a samospráve, v žurnalistike a médiách, politických organizáciách, organizáciách tretieho sektora a v súkromnej sfére. Štúdium trvá v štandartnej dĺžke 2 roky a je ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Na základe odporúčania Akreditačnej komisie a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v akademickom roku 2016/2017 magisterský študijný program neotvára. Program je v procese reakreditácie, pre aktuálne informácie sledujte stránku fakulty a katedry.