Bakalársky študijný program

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti teórie politiky, dejín svetového a slovenského politického myslenia, medzinárodných vzťahov a dejín diplomacie, komparatívnej politológie, moderných slovenských a svetových dejín a politickej filozofie. Môže sa uplatniť v nižších stupňoch štátnej správy, občianskych združeniach, politických inštitúciách, nadáciách, masovokomunikačných prostriedkoch a v súkromnej sfére.
Bakalársky stupeň trvá v štandartnej dĺžke štúdia 3 roky a je zakončený obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou. Bakalársky študijný program si môžete pozrieť tu:

Študijný program platný v akad. roku 2016/17 pre 1. ročník Bc.

Politologia XBc 2016-2017.pdf (334 kB)

Študijný program platný v akad. roku 2016/17 pre 2. a 3. ročník Bc.

Politologia Bc 2016-2017.pdf (233,1 kB)