Bakalársky študijný program

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti teórie politiky, dejín svetového a slovenského politického myslenia, medzinárodných vzťahov a dejín diplomacie, komparatívnej politológie, moderných slovenských a svetových dejín a politickej filozofie. Môže sa uplatniť v nižších stupňoch štátnej správy, občianskych združeniach, politických inštitúciách, nadáciách, masovokomunikačných prostriedkoch a v súkromnej sfére.
Bakalársky stupeň trvá v štandartnej dĺžke štúdia v dennej forme 3 roky a je zakončený obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou.