Rigorózne konanie

Na základe § 53 ods. 8 a 9 Zákona o vysokých školách (131/2002) môžu absolventi študijných programov v študijnom odbore politológia, prípadne v príbuzných odboroch, ktorí získali titul "magister", vykonať na našej katedre rigoróznu skúšku z odboru politológia.
Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: z obhajoby rigoróznej práce a z ústnej skúšky z predmetných oblastí odboru. Súčasťou ústnej skúšky sú okrem odborných študijných predmetov aj dejiny filozofie.
V rámci rigoróznej skúšky uchádzač preukazuje zodpovedajúce teoretické, metodologické a faktografické znalosti z odboru a schopnosť ich tvorivým spôsobom využívať. Rigorózna práca obsahuje pôvodné výsledky vlastného výskumu alebo originálne spracovanie ucelenej časti problematiky odboru. Rigorózna práca sa odovzdáva do 12 mesiacov od akceptácie prihlášky.
Úspešnému absolventovi rigorózneho konania udelí Trnavská univerzita v Trnave akademický titul "doktor filozofie" (PhDr.). Prihlášky je možné podávať počas celého akademického roka. Za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania vyberá vysoká škola poplatok (v akademickom roku 2019/20 je 400 eur).

Zásady rigorózneho konania na Filozofickej fakulte TU

Rigorózne konanie - politológia

Sadzobník poplatkov

Prihláška na rigoróznu skúšku