Publikácie

Jahelka, T.: Masarykova filozofia na Slovensku

Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti. Preto ho...

Zálešák, T.: Obec v kríze

Potreba aj schopnosť politiky predstavujú jedinečné vlastnosti ľudského druhu. Človek je tvor politický, pretože je zároveň schopný myslieť v abstraktných pojmoch, osvojiť si a používať verbálny jazyk. Nasledujúci text sa zaoberá ľudskou podstatou politiky a politického myslenia...

Martinkovič, M.: Politické myslenie Novej školy

V publikácii Politické myslenie Novej školy sa analyzujú kľúčové myšlienky prispievateľov Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie významu národnej rovnoprávnosti, občianskej slobody, prínosu ideovej...

Martinkovič, M. a kol.: Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia

Práca Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia umožňuje čitateľom oboznámiť sa s mnohými aspektmi národotvorného myslenia, ktorých spracovanie im môže pomôcť sformovať si ucelenejší náhľad na problematiku vývoja slovenského politického myslenia a jeho premeny. Paralelným...

Katuninec, M.: Zlyhania a nádeje demokracie v Európe

Pôvod demokracie ako formy vlády siaha k antickým filozofom a prvé demokratické usporiadanie je spojené s mestskými štátmi starého Grécka a republikánskou tradíciou Ríma. V gréckom antickom mestskom štáte bola aj vzhľadom na jeho rozlohu a počet obyvateľov...

Katuninec, M.: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus

Problematika komparácie totalitných teórií a ich praktického uplatňovania je ešte stále zaťažená rôznymi ideologickými skresleniami a spormi. Napriek rozsiahlemu zdroju informácií je jej spracovanie veľmi náročné a aby mohlo byť čo najobjektívnejšie, určite si vyžiada väčší časový odstup....

Katuninec, M.: Spolková republika Nemecko (Politický systém a politický vývoj)

Od roku 1871 po koniec 20. storočia prešlo Nemecko dramatickým obdobím vojen a násilia, ale aj odvahy pozrieť sa sebakriticky na tragédiu, ktorá vyšla z jeho pôdy a nastúpiť cestu demokracie a právneho štátu. Spolková republika Nemecko po druhej svetovej vojne postavila svoje základy na slobode a...

Katuninec, M.: Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov na podnikovej a nadpodnikovej úrovni v niektorých krajinách Európskej únie

Tieto vysokoškolské učebné texty chcú podtrhnúť význam spolupráce sociálnych partnerov a prehĺbiť vedomosti čitateľov o záujmovom zastupovaní zamestnancov v krajinách EÚ. Autor vychádza prioritne zo svojej publikácie Zamestnanecké a odborové hnutie v Európe (Trnava 2000), ktorá bola...

<< 1 | 2