Krištof, P. - Vadíková, K.: Tekutá zodpovednosť na Slovensku

Krištof, P. - Vadíková, K.: Tekutá zodpovednosť na Slovensku

Hlavným motívom úsilia kolektívu autorov monografie je identifikovaná prítomnosť fenoménu tekutá zodpovednosť na Slovensku a zaťaženie zmýšľania slovenských občanov o osobnej zodpovednosti pôsobením tohto javu. Nie je ani zbierkou sĺz nad realitou, ani záplavou informácií o škandáloch, kauzách, zákernostiach či podrazoch. Predstavuje spoločný zámer informovať o nádeji, ktorá sa ukrýva v dôvere v silu spolupatričnosti slovanských národov a úlohy Slováka v nej.
Čitateľ je pozvaný sledovať tri línie skúmania znakov tekutej zodpovednosti na Slovensku - politologickú, filozoficko-etickú a interdisciplinárne komparatívnu. Interdisciplinárna heuristika slovensky situovanej kazuistiky mu ponúka materiál na premýšľanie o navrhnutých odporúčaniach riešení vybraných problémov.
Tekutá zodpovednosť je fenomén, s ktorým sa čitateľ stretáva, ak má ešte záujem na vzťahu s okolitým svetom či so sebou samým a nepohltila ho ešte úplne situácia ohrozenia. Autori kolektívnej monografie ho pozývajú k účasti na transformácii myslenia na Slovensku, ktoré zákernosť tekutosti v postmoderne nielen postupne odhalí, na jej výzvy dôstojne odpovie, a nezľakne sa následkov a dôsledkov, ktoré so sebou táto rebélia vo vlastnom mene prináša.
 

Autor: Katarína M. Vadíková - Pavol Krištof a kolektív autorov
Vydavateľstvo: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský, český, anglický
Počet strán: 200
ISBN: 978-80-568-0347-9