Jahelka, T.: Kapitoly z politickej filozofie

Jahelka, T.: Kapitoly z politickej filozofie

Predkladaná učebnica vznikla ako pomôcka pre poslucháčov druhého ročníka magisterského stupňa politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave navštevujúcich predmet Politická a sociálna filozofia, využiť ho ale môžu aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa politológie na predmete Politická filozofia 20. storočia. Uvedená učebnica si samozrejme nekladie za cieľ byť vyčerpávajúcim úvodom do problematiky politickej filozofie. Sú v ňom uvedené príklady politických filozofií, resp. kritických pohľadov na spoločnosť. Po úvodnej kapitole, ktorá sa venuje otázke čo je podstatou politickej filozofie, sú predstavené dve kritické filozofie, z ktorých jedna nadväzuje na marxistickú kritickú teóriu spoločnosti a druhá vychádza z odlišných filozofických základov (postmodernizmus). Sú to kritická teória Frankfurtskej školy, konkrétne najmä myslenie Herberta Marcuseho vyjadrené v jeho najdôležitejšom politicko-filozofickom diele Jednorozmerný človek a potom politická filozofia francúzskeho filozofa Michela Foucaulta, pričom Foucaultova filozofia tvorí najväčšiu časť týchto učebných textov. Výber uvedených autorov a koncepcií pramení z predpokladu, že svojou povahou tvoria atraktívnu ukážku súčasných politických filozofií a môžu sa tak stať pre študentov podnetom pre ďalšie vlastné skúmanie na poli politickej filozofie.

https://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/kapitoly-z-politickej-filozofie.pdf
 

Autor: Tomáš Jahelka
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský
Počet strán: 50
ISBN: 978-80-568-0303-5