doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

e-mail: martin@klus.sk
konzultačné hodiny: streda 16:30 - 17:30 (konzultácie prosím potvrdiť vopred emailom)

Predmety:
Bc. stupeň

Aktéri verejnej politiky
Verejná politika
Lobing
Mgr. stupeň
Politický marketing a masmediálna politika
Komparácia verejných politík
Európske integračné procesy I.
Európske integračné procesy II.
Európske politické strany
voliteľné predmety
Vedecko-odborné podujatie
Komparácia verejných politík I.
Komparácia verejných politík II.
Analýza aktuálnych politických problémov