JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

e-mail: marian.kropaj(at)gmail.com
konzultačné hodiny: piatok 12:00 - 13:00

Narodil sa 19. novembra 1983 v Piešťanoch. V rokoch 2003 - 2008 študoval na Fakulte humanistiky, resp. Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore politológia a súčasne študoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2008 študoval v dennej forme doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku hodnôt v práve. V roku 2010 absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore správne právo a náuka o správe rigorózne konanie a bol mu udelený titul JUDr. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2011 obhajobou dizertačnej práce na tému Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva a bol mu udelený titul doktor filozofie (PhD.). Prednáša na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Vzdelanie:
2008 Mgr., politológia, Filozofická fakulta TU v Trnave
2008 Mgr., právo, Právnická fakulta TU v Trnave
2010 JUDr., správne právo a náuka o práve, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
2011 PhD., pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave

Predmety:
Bc. stupeň
Úvod do teórie štátu a práva
Mgr. stupeň
Masmediálna politika a právo
Judikatúra Ústavného súdu SR
Správne právo
Ústavné právo